Bevezetés

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással Adatkezelő e jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

I. Az adatkezelő megnevezése

Neve:ÜVEGTERASZ HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:2120 Dunakeszi, 7301/2.
Nyilvántartási száma:Cg.13-09-188114
Adószáma:25994593-2-13
Képviseli:Burján Péter ügyvezető
E-mail címe:hello@telikertstudio.hu
Online elérhetősége:https://telikertstudio.hu/
Telefonszáma:+36-30-222-9009

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő.

II. Az Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (Rendelet 4. cikk (8)).

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

Adatfeldolgozó megnevezéseAdatfeldolgozó elérhetőségeAdatfeldolgozás céljaAdatfeldolgozással érintett adatok köre
HUNET Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság1145 Budapest, Varsó utca 31.Adatkezelő webtárhelyét a fenti tárhelyszolgáltató biztosítja, aki az általa üzemeltetett https://uvegterasz.hu/, https://telikertstudio.hu/ weboldalak üzemeltetéséhez, rendeltetésszerű használatához szükséges adatok tárolását biztosítja, valamint hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenységet lát el.Tárolja az érintettek azon adatait, amelyeket az érintett – a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően a https://uvegterasz.hu/,  https://telikertstudio.hu/ weboldal akhasználata során az Adatkezelő rendelkezésére bocsát.
Bodor Ádám egyéni vállalkozó2600 Vác, Telep utca 20.Adatkezelő honlapja (https://telikertstudio.hu/) fenntartásához szükséges IT szolgáltatások biztosítása, így a weboldalakról biztonsági mentés készítése, a weboldalak karbantartása, technikai működésének biztosítása.A https://telikertstudio.hu/ oldalon megadott, illetve látogatói adatkezelés (IV.4. pont) keretében biztosított adatok.
Balanceline Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság1046 Budapest, Leiningen Károly utca 16/BAdatkezelő az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli az Adatkezelővel szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait a Adatkezelőt terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése.
Következő Opció Stratégiai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 1028 Budapest, Újsor utca 1.Customer Relationship Management rendszer üzemeltetésével összefüggő adatfeldolgozói tevékenységA https://uvegterasz.hu/,oldalonaz ajánlatkérő űrlapot kitöltése során megadott adatok. Vezetéknév és utónév, email cím, telefonszám, munkavégzés helye.
GuruTechShop Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság1044 Budapest, Vas Gereben utca 1.Social media felületeken végzett kommunikációs struktúra és stratégia kialakításával kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenységA social media felületeken a követők/”lájkolok” profilja, valamint azon információk, amelyeket hozzáférhetővé tettek az adott közösségi oldal adatvédelmi beállítások menüpontjában
Keztyűs Marianna Ildikó egyéni vállalkozó2133 Sződliget, Barackos köz 4.Keresőmarketinggel, (Search Engine Optimization és Search Engine Advertising) kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenységA https://telikertstudio.hu/ oldal tartalmának optimalizálása, az Adatkezelő hirdetési fiókjának, valamint a a weboldalának látogatottságával kapcsolatos statisztikai adatok kezelése.

III. Adatkezelés általános elvei és adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő, bejegyzett magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaság. Piacvezető tevékenysége lakatos ipari munkák magas precizitással, kiváló minőségben történő előállításra, valamint üvegteraszok, üvegkorlátok, valamint üvegtetők, üvegajtók gyártására és kivitelezésére terjed ki.

Adatkezelő az általa üzemeltetett https://telikertstudio.hu/, https://uvegterasz.hu/ oldalakon (a továbbiakban: Weboldalak) rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli.

Adatkezelő elkötelezett az általa nyújtott szolgáltatást felhasználók (a továbbiakban: érintettek) személyes adatainak a védelme iránt, ezért adatkezelési gyakorlatát az irányadó hatályos jogszabályokhoz igazítja az érintettek magánszférájának védelme és tiszteletben tartása mellett.

Adatkezelő kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat kezel, addig az időtartamig és arra a célra, amelyet a jelen tájékoztató előzetesen meghatározott.

Adatkezelő, felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa az érintett felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

Adatkezelő a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő. A személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza. Az informatikai rendszereket tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el.

Adatkezelő biztosítja:

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely adatokat, mikor és ki vitte be az adatfeldolgozó rendszerekbe;

c) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát

Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

Adatkezelő biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatást egyoldalú döntésével, előzetes tájékoztatás nélkül bármikor módosíthassa.

IV. Tájékoztatás az Adatkezelés jogszerűségének a biztosításáról

Adatkezelő a személyes adatkezeléseinek jogi alapjai a következők:

 • Az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.
 • Az adatkezelés jogszabályi rendelkezésen alapul.
 • Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy pedig az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekeltek érdekeivel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Ezekben az esetekben az Adatkezelő mindig elvégzi a szükséges kockázat elemzést, érdekmérlegelést és ezek eredménye alapján dönt az adatkezelésről.

Adatkezelő, bejegyzett magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaság. Piacvezető tevékenysége lakatos ipari munkákra magas precizitással, kiváló minőségben történő előállítására, valamint üvegteraszok, üvegkorlátok, valamint üvegtetők, üvegajtók gyártására és kivitelezésére terjed ki.

Adatkezelő az általa üzemeltetett https://telikertstudio.hu/, https://uvegterasz.hu/ oldalakon (a továbbiakban: Weboldalak) rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli.

IV.1. Adatkezelő Weboldalakon végzett, a vállalkozási tevékenységével kapcsolatos adatkezelés

Érintettek kategóriájaSzemélyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkategóriák törlésére előirányzott határidők
Az ajánlatkérő űrlapot kitöltő érintettVezetéknév és utónév, email cím, telefonszám, munkavégzés helyeKapcsolattartás, azonosítás, az árajánlat pontos kidolgozása.Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásaA hozzájárulás visszavonásáig, illetve az árajánlat érintett részére történő átadását követő 30 napig. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő árajánlatot nem tud adni.

IV.2. Jogi személyek kapcsolattartók adataira vonatkozó adatkezelés

Érintettek kategóriájaSzemélyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkategóriák törlésére előirányzott határidők
Jogi személyek kapcsolattartók adataira vonatkozó adatkezelésNév, cím, telefonszám, email címÜzleti kapcsolattartás, azonosítás, szerződés teljesítéseRendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja az Adatkezelő jogos érdeke, Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges. Az érdekmérlegelési tesztet a 2. számú melléklet tartalmazza.A Ptk. 6:22 §-a szerint a szerződéses követelés esedékessé válásától számított 5 év.
Érdekmérlegelési teszt, jogi személy kapcsolattartók adatainak kezeléshez
Érdekmérlegelési teszt tárgya:Az adatkezelési tájékoztató IV. 2. pontjában megjelölt jogi személyek kapcsolattartóinak adataira vonatkozó – a Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti – adatkezelés jogalapjának az igazolása.
Adatkezelő megnevezése és székhelye:ÜVEGTERASZ HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság, 2120 Dunakeszi, 7301/2.
A tervezett adatkezelés célja:A szerződés teljesítése során a felmerülő kérdések tisztázása, az információ áramlás és a szoros együttműködés biztosítása, valamint a felmerülő esetleges problémák mielőbbi megoldásának biztosítása.
Jogos érdek bemutatása:Az Adatkezelőnek – a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján – kényszerítő erejű jogos érdeke, hogy az általa megkötött szerződéseket azok tartalmának megfelelően teljesítse, azonban az üzleti életben számos esetben fordul(hat) elő, hogy a szerződés teljesítését annak megkötését követően olyan – előre nem látható és tervezhető – körülmény érinti, vagy veszélyezteti, amely miatt az Adatkezelőnek az érintett üzleti partnernél kijelölt kapcsolattartó személlyel haladéktalanul (pl. rövid úton telefonon, vagy e-mailben) egyeztetnie szükséges, így – egy esetleges nem várt esemény ellenére – a szerződéses kötelezettség teljesítésé maradéktalanul teljesíthető. Megállapítás: A fentiek alapján az Adatkezelő részéről az adatkezeléshez fűződő érdek törvényes, egyértelmű és valós, így a jogos érdek fennállása megállapítható.
Az adatkezelés szükségessége:Az adatkezelés szükséges, mivel a kapcsolattartói adatok hiányában rendkívül megnehezülne a szerződéses partnerekkel való kommunikáció, melynek folytán a szerződések teljesítése elnehezülhet.
Milyen hátrányok érik az Adatkezelőt, ha az adatkezelés nem történik meg?Amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokat a vele üzleti kapcsolatban álló partnerek természetes személy kapcsolattartói részéről nem kezelné, abban az esetben az Adatkezelő a szerződéses kötelezettségeit és jogos érdekeit nem lenne képes megvalósítani. Megállapítás: a fentiek alapján megállapítható, hogy az érintett kapcsolattartó személyek fentiekben felsorolt személyes adatainak kezelése feltétlenül szükséges, ezen személyes adatok kezelése helyett nem létezik olyan más módszer, vagy alternatív megoldás, amelynek révén az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges célok ezen személyes adatok kezelése nélkül is megvalósíthatóak lennének
Az Adatkezelő kapcsolata az érintettekkel:Az érintettek a jogi személy üzleti partnereknél és egyéni vállalkozóknál kapcsolattartásra kijelölt természetes személy.
Az érintett észszerű elvárásai, érdekei, alapvető jogai:Az Alaptörvény szerint mindenkinek joga van a személyes adatai védelméhez. Az érintett, mint természetes személy információs önrendelkezési joga szerint saját adatainak sorsa felett ő maga rendelkezik. Az érintett alapvető érdeke a hatályos személyiség védelmi rendelkezések érvényesülése.
Az adatkezelés kedvező és kedvezőtlen hatásai az érintettre nézve:Adatkezelő azzal, hogy a szerződéses partnere által a részére kapcsolattartás céljából átadott személyes adatokat kezeli, az érintett jogait és szabadságát egyáltalán nem sérti, vagy befolyásolja hátrányosan, mivel a szerződő partner kizárólag olyan személyes adatokat ad át az Adatkezelő részére, melyek átadására megfelelő jogalappal rendelkezik és azt a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések tiszteletben tartásával teszi.
Az adatkezelés során megvalósuló biztosítékok:Adatkezelő az kapcsolattartó adatait csak a szükséges ideig tárolja (5 év), a megszerzett adatokat az Adatkezelő a fentiekben feltüntetett céltól eltérő célra nem használja, azokat harmadik személy részére nem továbbítja, valamint amennyiben az adatkezelési cél megszűnt, az Adatkezelő az adatokat haladéktalanul törli. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő saját, munkakör alapján indokolt munkatársai férnek hozzá. Adatkezelő a rögzített adatokat a Ptk. 6:22 §-ában meghatározott általános elévülési időnek megfelelően, a követelés esedékessé válásától számított 5 évig kezeli.
Tiltakozás az adatkezelés ellen:Az érintett az adatkezeléssel szemben annak során bármikor tiltakozhat. Tiltakozás esetén az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést mindaddig, ameddig a tiltakozást érdemben ki nem vizsgálja és meg nem állapítja, hogy jogos indokai elsőbbséget élveznek az érintett jogos indokaival szemben. Ezt követően az Adatkezelő – jogos érdekének kényszerítő ereje miatt – tiltakozás esetén is folytatja az adatkezelést. A tiltakozás elbírálása során az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az érintett milyen tényt, körülményt, vagy méltányolható indokot sorakoztatott fel, (melyeket az Adatkezelő az adatkezelési műveleteinek megtervezése során esetleg elmulasztott figyelembe venni), és szükség esetén a tiltakozást figyelembe véve módosítja az adatkezelés folyamatát. Az Adatkezelő az így módosított adatkezelést valamennyi érintett viszonylatában egységesen hajtja végre, és az adatkezelés körülményeinek változásáról az érintetteket tájékoztatja.
Az érdekmérlegelési teszt eredménye:A jogos érdek fennáll, hiszen az Adatkezelő vitathatatlan érdeke az általa megkötött szerződések teljesítése, aminek elválaszthatatlan velejárója a szerződő partnerrel történő kapcsolattartás, így szükséges egy természetes személy kapcsolattartó kijelölése és a kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges adatinak a kezelése. A kapcsolattartó természetes személy adatainak kezelése nélkül a cél nem érhető el másik eszközzel.
  A fenti mérlegelés alapján megállapítható, hogy az adatkezelés szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett magánszférájába, az Adatkezelő jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat.

IV.3. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés 

Érintettek kategóriájaSzemélyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkategóriák törlésére előirányzott határidők
Hírlevél feliratkozók  Név, email címAdatkezelő szolgáltatásának népszerűsítése, reklámozása.  Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásaA szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig (törlési kérelméig).  

IV.4. Látogatói adatkezelés a társaság Weboldalain

Érintettek kategóriájaSzemélyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkategóriák törlésére előirányzott határidők
Weboldalra látogatókA látogató által használt IP cím, a böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői.A Weboldal biztonságos üzemeltetése, valamint a weboldal szolgáltatásainak elérhetetlenségét okozó túlterheléses támadások elleni védelem biztosítása.Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja az Adatkezelő jogos érdeke. A 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése90 nap
Érdekmérlegelési teszt, látogatói adatkezeléshez
Érdekmérlegelési teszt tárgya:Az adatkezelési tájékoztató IV. 4. pontjában megjelölt látogatói adatkezelés – a Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti – adatkezelés jogalapjának az igazolása.
Adatkezelő megnevezése és székhelye:ÜVEGTERASZ HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság, 2120 Dunakeszi, 7301/2.
A tervezett adatkezelés célja:A Weboldalak biztonságos üzemeltetése, valamint a weboldalak szolgáltatásainak elérhetetlenségét okozó túlterheléses támadások elleni védelem biztosítása.
Jogos érdek bemutatása:Az Adatkezelőnek alapvető érdeke, hogy a Weboldalakra látogató felhasználók személyes adatnak minősülő online azonosítóját (IP cím), valamint a böngészéssel összefüggésben keletkező egyéb személyes adatokat (böngészés időpontja, böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének néhány jellemzője; így operációs rendszer típusa és beállított nyelv) rögzítse, és így a Weboldalakra és a nyilvános elektronikus szolgáltatásokra irányuló külső támadásokat ezzel megelőzze. Megállapítás: A fentiek alapján az Adatkezelő részéről az adatkezeléshez fűződő érdek törvényes, egyértelmű és valós, így a jogos érdek fennállása megállapítható.
Az adatkezelés szükségessége:Az adatkezelés tervezett célját az Adatkezelő kizárólag a Weboldalakra látogató felhasználók bizonyos adatainak rögzítésével és automatizált elemzésével képes elérni. Az Adatkezelőnek nem áll rendelkezésre olyan alternatív eszköz, eljárás, vagy megoldás, amelynek segítségével a fenti célt adatkezelés nélkül tudná elérni.
Milyen hátrányok érik az Adatkezelőt, ha az adatkezelés nem történik meg?Amennyiben a fenti adatkezelést az Adatkezelő nem végzi el, úgy fennáll annak a veszélye, hogy a Weboldalak, illetve a Weboldalakról elérhető egyéb szolgáltatások elérhetetlenné válnak. Megállapítás: A fentiek alapján megállapítható, hogy az Adatkezelő által meghatározott cél eléréséhez szükséges az adatkezelés.
Az Adatkezelő kapcsolata az érintettekkel:Az érintettek a Weboldalakat látogató személyek.
Az érintett észszerű elvárásai, érdekei, alapvető jogai:Az érintett észszerű elvárása, hogy az Adatkezelő ne tegyen olyan lépéseket, melyek lehetővé teszik az online azonosítók (IP cím) közvetlen összekapcsolását az érintettek nevével vagy lakcímével és, hogy az online azonosítók automatikus rögzítése és elemzése kizárólag a honlap biztonságos működését szolgálja.
Az adatkezelés kedvező és kedvezőtlen hatásai az érintettre nézve:Az adatkezelésnek önmagában nincs kedvezőtlen hatása az érintettre nézve, az adatkezelést az érintett nem érzékeli, valamint nincs ránézve joghatással. Megállapítás: A fentiek alapján az Adatkezelő felmérte és figyelembe vette az érintettek részéről fennálló érdekeket és jogokat.
Az adatkezelés során megvalósuló biztosítékok:Az adatokat az Adatkezelő saját zárt informatikai rendszerében tárolja, azokhoz kizárólag az Adatkezelő saját, munkakör alapján indokolt (informatikus) munkatársai férnek hozzá. A rögzített adatok (felhasználás hiányában) 90 nap elteltével automatikusan törlésre kerülnek.
Tiltakozás az adatkezelés ellen:Az érintett az adatkezeléssel szemben annak során bármikor tiltakozhat. Tiltakozás esetén az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést mindaddig, ameddig a tiltakozást érdemben ki nem vizsgálja és meg nem állapítja, hogy jogos indokai elsőbbséget élveznek az érintett jogos indokaival szemben. Ezt követően az Adatkezelő – jogos érdekének kényszerítő ereje miatt – tiltakozás esetén is folytatja az adatkezelést (a honlap látogatóinak bizonyos adatainak automatikus rögzítését). A tiltakozás elbírálása során az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az érintett milyen tényt, körülményt, vagy méltányolható indokot sorakoztatott fel, (melyeket az Adatkezelő az adatkezelési műveleteinek megtervezése során esetleg elmulasztott figyelembe venni), és szükség esetén a tiltakozást figyelembe véve módosítja az adatkezelés folyamatát. Az Adatkezelő az így módosított adatkezelést valamennyi érintett viszonylatában egységesen hajtja végre, és az adatkezelés körülményeinek változásáról az érintetteket tájékoztatja.
Az érdekmérlegelési teszt eredménye:A jogos érdek fennáll, hiszen az Adatkezelő vitathatatlan érdeke, hogy online szolgáltatásainak folytonosságát biztosítsa, a külső támadásokat időben észlelje, és azokra megfelelő műszaki intézkedésekkel reagáljon. Az Adatkezelés szükséges, mivel az adatkezelés céljának elérése érdekében a személyes adatok kezelése nélkülözhetetlen.
A fenti mérlegelés alapján megállapítható, hogy az adatkezelés szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett magánszférájába, az Adatkezelő jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat!

IV.5. Sütik (cookie-k) és felhasználási adatok kiértékelése

IV.5.1. Cookie egy rövid szöveges adat, amely segít a felhasználó beállításainak mentésében. Ezt a weboldal küldi el az érintett böngészőjének, majd mikor az adott oldalt újra meglátogatja, a böngésző visszaküldi azt, és a weboldalon elérhetővé válnak a korábbi adatok, beállítások.

Az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalakra látogatót az online felületen tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról és ehhez – a technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével – a hozzájárulását kell kérni.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Az érintett visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t vagy, hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A honlapon alkalmazott sütik:

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljeskörűen használhassák annak funkcióit és a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat. Ezen sütik adatkezelésének időtartama: kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. Ezen adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Az adatkezelés célja: a weboldal megfelelő működésének biztosítása. A fentiekre figyelemmel a 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése alapján használható sütik:felhasználói beviteli sütik: más néven munkamenet azonosító sütik, arra szolgálnak, hogy nyomon kövessék a felhasználó adatbevitelét az online űrlapok kitöltése során, ezek a sütik törlődnek a munkamenet végével, – hitelesítési sütik: a felhasználók azonosítására szolgálnak, ezzel jogosultságot szereznek az engedélyezett tartalom megismerésére; – felhasználóközpontú biztonsági sütik: a felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatás biztonságának fokozására szolgálnak, azaz céljuk a visszaélések kimutatása; korlátozott tárolási idő jellemzi őket; – multimédiás tartalom lejátszók sütik: olyan technikai adatokat tárolnak, amelyek videó- vagy audió tartalom lejátszásához egy munkamenet időtartama alatt szükségesek, a felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatásnak minősülő tartalmakhoz kapcsolódnak; – terheléskiegyenlítő sütiket: olyan technológiát valósítanak meg, amik lehetővé teszik, hogy nem egy, hanem több számítógép dolgozza fel az egy webkliensre érkező kéréseket a munkamenet időtartama alatt; ezek a sütik a hálózati kommunikáció biztosítását szolgálják; – felhasználói felület testreszabásához használt sütik: arra használhatók, hogy az állandó azonosítóhoz nem kapcsolódó preferenciákat (például a nyelvet vagy a betűtípus-beállításokat a munkamenet időtartama alatt tároljanak), amennyiben a munkamenet idejére tárolják az adatokat (hosszabb adattárolás esetén a süti alkalmazása hozzájárulást kíván meg);
  Funkcionális és teljesítmény mérésére szolgáló cookie-k:
Ezeket a cookie-kat szolgáltatásunk fejlesztésére használjuk, annak érdekében, hogy az érintett, mint felhasználónak személyre szabott szolgáltatást nyújthassunk. Ezen a cookie-k segítenek megérteni az ügyfeleinket, és hozzájárulnak ahhoz, hogy jobb felhasználói élményt nyújthassunk. Ezek nélkül nem tudjuk mérni a Weboldalunk forgalmát, és nem tudjuk vizualizálni a Weboldalunkon lévő különböző elemekkel kapcsolatos felhasználói tevékenységeket. Kikapcsolásukra a cookie beállításokban van lehetőség. Ezen adatkezelés jogalapja: az érintett előzetesen, kifejezett önkéntes hozzájárulása.
 
Harmadik féltől származó sütik (3rd party cookie-k)
Harmadik féltől származó cookie-kat más webhelyek hozzák létre. Ezek a webhelyek birtokolják a meglátogatott weboldalon látható tartalom bizonyos részét (például hirdetéseket vagy képeket). A Third-party cookie-kat ugyan a Weboldal megtekintésekor, de nem az Adatkezelő domain-jéről, hanem egy harmadik fél (pl: facebook) domain-jéről tölti le a felhasználó böngészője. A Third-party cookie-k a harmadik félhez kerülnek vissza, amikor a felhasználó megtekinti például valamely hirdetésüket vagy felkeresi a weboldalukat.
  Targeting cookie-k
Annak érdekében, hogy online-marketingünket retargeting-partnereink weboldalain célzottabban hangolhassuk össze a szolgáltatásunk iránt érdeklődő igényeivel, úgy nevezett retargeting-technológiákat használunk. Ennek során cookie-ban tároljuk el a felhasználó szolgáltatásaink iránt tanúsított érdeklődését. Ezeket a cookie-kat más olyan weboldalak látogatásánál is használjuk, amelyek együttműködnek retargeting-partnereinkkel, beolvassuk és arra használjuk, hogy a felhasználót az érdeklődésének megfelelően tájékoztathassuk.   Google Remarketing Adatkezelő a Weboldalon a Google remarketing szolgáltatását is alkalmazza. Ez lehetővé teszi az Adatkezelő számára, hogy online kínálatát a felhasználó igényeire szabva érdekesebbé tegye. A remarketing egy olyan marketing eljárás, amely lehetővé teszi azt, hogy az Adatkezelő Weboldalát meglátogató felhasználó számára – a Weboldal elhagyása után – egy későbbi időpontban, böngészés közben személyre szabott hirdetéseket jelenítsen meg az Adatkezelő. A remarketing szolgáltatást a Google – részben a fentiekben már ismertetett – sütik segítségével biztosítja. Ezek az adatok semmilyen esetben nem használhatók a Weboldal látogatójának személyes azonosítására. A folyamat során közvetlenül személyes adatok feldolgozására nem kerül sor, és személyes adatokat tartalmazó felhasználói profilok sem kerülnek összesítésre.   Facebook remarketing. Adatkezelő a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után a külső szolgáltató a Facebook, a Facebook.com-on hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.   Google Adwords konverzió Adatkezelő a Google Adwords szolgáltatásait használja annak érdekében, hogy külső honlapokon reklámanyagok segítségével (úgynevezett Google Ads) felhívja a figyelmet a vonzó ajánlatokra. Adatkezelő a reklámkampányok adataival kapcsolatban meg tudja állapítani, hogy az egyedi reklámozási intézkedések mennyire sikeresek. Google az úgynevezett „AdServers”-en keresztül szolgáltatja a reklámanyagokat. E célból Adatkezelő ad server cookie-kat használ, amelyeken keresztül a siker mérésére szolgáló bizonyos paraméterek mérhetők, mint például a hirdetések közzététele vagy a felhasználók általi kattintások. Adatkezelő nem gyűjt és nem kezel semmilyen személyes adatot a fent említett reklámintézkedések keretében. Csak statisztikai értékeléseket kap a Google-tol. Ezen értékelések alapján fel tudja ismerni, hogy a használt reklámintézkedések közül melyek a különösen hatékonyak. Adatkezelő nem kap semmilyen további adatot a reklámanyagok felhasználására vonatkozóan; különösen nem tudja ezen információk alapján azonosítani a felhasználókat.

IV.5.2. A felhasználási adatok kiértékelése

Szeretnénk Weboldalunk tartalmát célirányosan hozzáigazítani a szolgáltatásunk iránt potenciálisan érdeklődők igényeihez, ezáltal javítva a nyújtott szolgáltatásunk színvonalát. Ennek érdekében a Google Analytics és a Google Search Console rendszerét használjuk.

A Google Search Console a Google ingyenes szolgáltatása, melynek segítségével az Adatkezelő figyelemmel kísérheti, fenntarthatja és javíthatja webhelyének jelenlétét a Google Keresés találatai közt.

Search Console az alábbi műveletekhez nyújt eszközöket és jelentéseket:

 • Annak ellenőrzése, hogy a Google meg tudja-e találni és fel tudja-e térképezni a Weboldalakat.
 • Indexelési problémák elhárítása, valamint új és frissített tartalmak újraindexelésének kérése.
 • A Google keresésből származó forgalmi adatok megtekintése, például: milyen gyakran jelenik meg a Weboldak a Google keresésben, milyen keresések jelenítik meg a Weboldalakat, milyen gyakran kattintanak a találatra ezen keresések esetében.
 • Értesítések fogadása, ha a Google indexelési hibát, spamjellegű tevékenységet vagy más problémát azonosít a Weboldalakon.
 • A Weboldalakra hivatkozó más webhelyek megtekintése.
 • AMP-oldalakra, mobilos használhatóságra és más keresés-funkciókra vonatkozó problémák elhárítása.

A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el a felhasználó informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a Weboldalaink látogatottságát, segítve ezzel a Weboldalaink fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.

A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és a Felhasználó IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy a Felhasználó honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről, valamint arra, hogy egyéb, a Weboldalakkal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez.

A Google Ireland Ltd. adatkezelési szabályzata ezen a linken érhető el: https://policies.google.com/?hl=hu

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól, az érintett az alábbi linkeken tájékozódhat:

• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

• Microsoft Internet Explorer 11:http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7

• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8

• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

• Facebook süti beállítási tájékoztatója: http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/

IV.6. Számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés

Érintettek kategóriájaSzemélyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkategóriák törlésére előirányzott határidők
Adatkezelővel vevőként üzleti kapcsolatba lépő természetes személyAz általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése.Számviteli előírások teljesítése  Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év

IV.7. Szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés

Érintettek kategóriájaSzemélyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkategóriák törlésére előirányzott határidők
Adatkezelővel vevőként szerződött természetes személyTermészetes személy neve, lakcíme, adószáma, telefonszáma, e-mail címe.Szerződés teljesítése.Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja, az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az Adatkezelő és a megrendelőként/vevőként szerződő fél.A szerződés megszűnését követő 5 év.  

IV.8. Adatkezelési tájékoztató közösségi oldalak működtetése kapcsán végzett egyes tevékenységekhez

Az Adatkezelőnek fontos az ügyfeleivel és leendő ügyfeleivel való kommunikáció. A mai világban a közösségi média ennek megkerülhetetlen formája. ezért az Adatkezelő Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/

Instagram közösségi oldalt (a továbbiakban együtt: Közösségi Oldal) működtet.

Az Adatkezelő ügyfelei és jövőbeni ügyfelei a Közösségi Oldalon is kapcsolatba léphetnek az Adatkezelővel kifejezhetik véleményüket és üzenetet küldhetnek.

A Facebook oldal látogatása során és az ott végzett tevékenységek kapcsán személyes adatok kezelésére kerül sor. Ezeket az adatokat az Adatkezelő, vagy közvetlenül az érintettől gyűjti, vagy feldolgozott formában a Facebook bocsátja rendelkezésére, ezért az Adatkezelő és a Facebook – az Adatkezelő és a Facebook között létrejött közös adatkezelői megállapodás alapján – közös adatkezelőnek minősülnek.

A megállapodás az alábbi link alatt érhető el: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

A hivatkozott megállapodás alapján a Facebook Ireland Limited felelőssége és kötelezettségei:

a) A Facebook Ireland Limited vállalja az elsődleges felelősséget az oldalelemzések funkcióban kezelt személyes adatok kezelésével kapcsolatban; az adatkezelést az Adatkezelő nevében is a Facebook Ireland Limited végzi.

b) A Facebook Ireland Limited felelős az érintettek megfelelő tájékoztatásáért az adatkezeléssel kapcsolatban.

c) A Facebook Ireland Limited felelős az érintetti jogok gyakorlása esetén az érintettekkel való kapcsolattartásra, válaszadásra, arra az Adatkezelő nem jogosult a fenti közös adatkezelői szerződés alapján. Ha az érintett az Adatkezelőhöz nyújtja be érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmét, az Adatkezelő azt 7 napon belül köteles a Facebook Ireland Limitedhez továbbítani, az érintett választ a Facebook Ireland Limited-től fogja megkapni a jogszabályi határidőn belül.

d) A Facebook Ireland Limited felelős az oldalelemzések során gyűjtött és kezelt adatok tekintetében az adatbiztonsági előírások betartásáért, az adatvédelmi incidensek bejelentéséért és az érintettek adatvédelmi incidensről való tájékoztatásáért.

e) Adatkezelő a Facebook Ireland Limited által – az oldalelemzések alapján – szolgáltatott statisztikai adatokat „kezeli”, mint például a Facebook oldal látogatásával kapcsolatban: hányszor nézték meg az oldalt, külső oldalról, honlapról hányszor jöttek a Facebook oldalra, a Facebook oldalon elhelyezett videókkal kapcsolatban: hányszor nézték meg a videót, stb. Az Adatkezelő azonban nem kérheti ki a Facebook Ireland Limited-től az oldalelemzések során kezelt konkrét személyes adatokat, az Adatkezelő csak a Facebook Ireland Limited által készített statisztikákat, kimutatásokat látja és fér hozzá, az azok alapját képező személyes adatokhoz nem fér hozzá.

Egyes közösségi funkciók igénybevétele érdekében a Weboldalokon megtalálható a Facebook Ireland Limited szolgáltató közösségi beépülő modulja (pl.: „Tetszik” gomb). Adatkezelő figyelemmel az Európai Bíróság Fashion ID-ügyben hozott C-40/17 számú ítéletére, tájékoztatja az érintetett, hogy az általa használt Közösségi beépülő modulok használatával a Weboldalain külső tartalomra mutató hivatkozást helyez el. Amikor a Weboldalaira látogató böngészője ilyen hivatkozást talál, lekéri a külső tartalmat, és a kívánt helyen megjeleníti azt a honlapon. Ehhez a böngésző továbbítja a Közösségi Oldal szolgáltató, mint külső szolgáltató szerverére az említett látogató számítógépének IP‑címét és a böngésző műszaki adatait ahhoz, hogy a szerver megállapíthassa, milyen formátumban kell erre a címre rendelkezésre bocsátani a tartalmat. Ez az adattovábbítás a Weboldalakra látogató tudomása nélkül megy végbe, függetlenül attól, hogy tagja‑e az adott közösségi hálózatnak vagy, hogy használta-e az adott beépülő közösségi modult, így az Adatkezelő az említett plug-in elhelyezésével lehetőséget biztosított a Közösségi Oldalt üzemeltető szolgáltató számára arra, hogy személyes adatokat szerezzen meg a Weboldalakra látogatóktól.

A Facebook beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez, kérjük látogasson el a következő oldalra: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Az Adatkezelő Facebook és egyéb Közösségi Oldalán az adatkezelésre – a fentiek alapján – az alábbiak szerint kerül sor:

Érintettek kategóriájaSzemélyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkategóriák törlésére előirányzott határidők
A Közösségi Oldalt követők/”lájkolok”A Közösségi Oldalt követők/”lájkolok” profilja, valamint azon információk, amelyeket hozzáférhetővé tettek a Közösségi Oldal adatvédelmi beállítások menüpontjában.Ügyfelek és érdeklődők folyamatos tájékoztatása az Adatkezelő szolgáltatásáról, az Adatkezelő népszerűsítése.Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása a „tetszik/”követem” gomb megnyomásával.Az érintett általi követés leállításáig.
Közösségi beépülő modulok esetében a Weboldalakat meglátogató, a közösségi beépülő modulra kattintóA látogató számítógépének IP‑címe és a böngésző műszaki adatai.Adatkezelő szolgáltatásának népszerűsítése.Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja az Adatkezelő jogos érdeke.  Adatkezelő jogos érdekének a fennállásáig.  
Érdekmérlegelési teszt a Közösségi Oldalak beépülő moduljainak használatához
Érdekmérlegelési teszt tárgya:A plug-in elhelyezésének és használatának – a Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti – jogalapjára vonatkozó igazolás.
Adatkezelő megnevezése és székhelye:ÜVEGTERASZ HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság, 2120 Dunakeszi, 7301/2.
A tervezett adatkezelés célja:A Weboldalak és az Adatkezelő szolgáltatásának népszerűsítése.
Jogos érdek bemutatása:Az Adatkezelőnek alapvető érdeke, hogy a szolgáltatását, tevékenységét a Közösségi Oldalakon népszerűsítse. Ennek egyik lehetséges eszköze, hogy Weboldalain úgynevezett plug-in modult használ. Ezáltal az Adatkezelő láthatóbbá válik az adott közösségi oldalon kihasználva az ezzel járó kereskedelmi előnyt.
Az adatkezelés szükségessége:Az adatkezelés tervezett célja: az Adatkezelő szolgáltatásának az adott közösségi oldalon történő népszerűsítse, amelynek egyik eszköze a beépülő közösségi modul, amelynek használatával a weboldalra látogató közvetlenül pozitív értékítéletet („Tetszik”, „Megosztás” gomb megnyomásával) fogalmazhat meg. Az Adatkezelőnek a fentieken kívül nem áll a rendelkezésre olyan alternatív eszköz, eljárás, vagy megoldás, amellyel a Weboldalairól az éríntett által közvetlenül promotálható lehetne.
Milyen hátrányok érik az Adatkezelőt, ha az adatkezelés nem történik meg?Beépülő közösségi modul használata nélkül az Adatkezelő nem tudná szolgáltatásit kellő hatékonysággal népszerűsíteni a Közösségi Oldalakon, amely az Adatkezelőre nézve egyértelmű negatív gazdasági hátránnyal járna.
Az Adatkezelő kapcsolata az érintettekkel:Az érintettek a Weboldalakat látogató személyek, valamint a beépülő közösségi modult használók.
Az érintett ésszerű elvárásai, érdekei, alapvető jogai:Az érintett ésszerű elvárása, hogy csak olyan adat gyűjtésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.
Az adatkezelés kedvező és kedvezőtlen hatásai az érintettre nézve:Az adatkezelésnek önmagában nincs kedvezőtlen hatása az érintettre nézve, valamint az adatkezelés nincs aránytalan hatással az érintett érdekeire és jogaira.
Az adatkezelés során megvalósuló biztosítékok:Csak olyan adatok továbbítására kerül sor a Közösségi Oldal szolgáltatója részére, amelyek technikailag feltétlenül szükségesek a plug-in használatához (adatminimalizálás), azonban ezen adat típusok megválasztásához az Adatkezelőnek nincs konkrét, közvetlen ráhatása.
Tiltakozás az adatkezelés ellen:Az érintett az adatkezeléssel szemben annak során bármikor tiltakozhat. Tiltakozás esetén az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést mindaddig, ameddig a tiltakozást érdemben ki nem vizsgálja és meg nem állapítja, hogy jogos indokai elsőbbséget élveznek az érintett jogos indokaival szemben. Ezt követően az Adatkezelő – jogos érdekének kényszerítő ereje miatt – tiltakozás esetén is folytatja az adatkezelést. A tiltakozás elbírálása során az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az érintett milyen tényt, körülményt, vagy méltányolható indokot sorakoztatott fel és szükség esetén a tiltakozást figyelembe véve módosítja az adatkezelés folyamatát. Az Adatkezelő az így módosított adatkezelést valamennyi érintett viszonylatában egységesen hajtja végre, és az adatkezelés körülményeinek változásáról az érintetteket tájékoztatja.
Az érdekmérlegelési teszt eredménye:A jogos érdek fennáll, hiszen az Adatkezelő vitathatatlan érdeke, hogy szolgáltatását, tevékenységét a Közösségi Oldalakon – közvetlenül a Weboldalakra látogatók által -népszerűsítse. plug-in modult használ Az Adatkezelés szükséges, mivel a plug-in modul használata nélkül a Weboldalakról történő közvetlen közösségi funkciók (pl: „Tetszik”, „Megosztás”) nem érhető el.
A fenti mérlegelés alapján megállapítható, hogy az adatkezelés szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett magánszférájába, az Adatkezelő jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat!

V. Adatvédelmi incidens

V.1. Adatvédelmi incidens fogalma és jellemzői

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.)

Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása az Adatkezelő feladata.

Adatvédelmi incidens bejelenthető az Adatkezelő e-mail címén, telefonszámán.

Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó. 

Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

 • az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
 • az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
 • az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
 • a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
 • az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
 • a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni, valamint gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

V. 2. Adatvédelmi incidens bejelentése

Adatkezelő, az adatvédelmi incidenst a tudomásra jutástól számított 72 órán belül köteles bejelenteni a felügyeleti hatóságnak, amennyiben az adatvédelmi incidens kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. (Így például: vagyoni vagy nem vagyoni kár, személyazonosság-lopás vagy személyazonossággal való visszaélés, pénzügyi veszteség, a jó hírnév sérelme, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülése, bármilyen egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány).

Az adatkezelő bejelentése a következőket kell, hogy tartalmazza (minimum):

 • ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát,
 • ismertetni kell az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát,
 • közölni kell a kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit,
 • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,
 • ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

V. 3. Adatvédelmi incidens nyilvántartása

Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok körét,
 • az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
 • az adatvédelmi incidens időpontját,
 • az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
 • az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
 • az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni. 

VI. Az érintettet megillető jogosultságok

VI.1. Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját adatkezelésével összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

VI.2. Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a saját személyes adatihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés célja;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c)  azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

VI.3. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

VI.4. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Az érintett kérelmére az adat nem törölhető, ha az adatkezelés:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges;

c) megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése céljából, illetve népegészségügy területét érintő közérdek alapján szükséges;

d)közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból szükséges,

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

VI.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza a rá vonatkozó adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e-helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.

VI.6. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok-e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban-e célból nem kezelhetők.

A fent említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni az érintett figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

VI.7. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá az érintett jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta amennyiben:

a) az adatkezelés a hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul

és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása arra is kiterjed – ha ez technikailag megvalósítható –, hogy érintett kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

VI.8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

VI.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A fent kifejtettek abban az esetben nem alkalmazandóak, ha a döntés:

a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b) az automatizált döntés meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy az érintett az automatizált döntéshozatal során emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

VI.10. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább:

 • az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell a fentiek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az adatvédelmi incidens nem jelent magas kockázatot az érintett jogaira és szabadságaira nézve.

VI.11. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

A felügyeleti hatóság elérhetősége:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

VI.12. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Mind az érintett, mind az adatkezelő jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, továbbá mind az érintett, mind az adatkezelő jogosult a bírósági jogorvoslatra amennyiben a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

VI.13. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletben meghatározott részletszabályok szerinti kezelését megsértették.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

VII. Az adatvédelmi tisztviselő

Adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások teljesítésének és az érintettek jogai érvényesülésének elősegítése érdekében adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz.

A kijelölt adatvédelmi tisztviselő alkalmas az Info tv. 25/M. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására.

Adatkezelő kellő időben bevonja az adatvédelmi tisztviselőt valamennyi, a személyes adatok védelmét érintő döntés előkészítésébe, továbbá biztosítja az adatvédelmi tisztviselő számára mindazon feltételeket, jogosultságokat és erőforrásokat, továbbá hozzáférést biztosít mindazon adatokhoz és információkhoz, amelyek az adatvédelmi tisztviselő által ellátandó feladatok végrehajtásához, valamint az adatvédelmi tisztviselő szakmai ismereteinek naprakészen tartásához szükségesek.

Az adatvédelmi tisztviselő tevékenysége során elősegíti az Adatkezelő személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokban meghatározott – kötelezettségeinek teljesítését, így különösen:

 • a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokról naprakész tájékoztatást nyújt és azok érvényesítésének módjaival kapcsolatban tanácsot ad az Adatkezelő részére,
  • folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások, így különösen a jogszabályok és belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok érvényesülését,
  • elősegíti az érintettet megillető jogok gyakorlását, így különösen kivizsgálja az érintettek panaszait és kezdeményezi az Adatkezelőnél a panasz orvoslásához szükséges intézkedések megtételét,
  • együttműködik az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos eljárások lefolytatására jogosult szervekkel és személyekkel, így különösen kapcsolatot tart a Hatósággal az előzetes konzultáció és a Hatóság által lefolytatott eljárások elősegítése érdekében,
  • közreműködik a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat megalkotásában.

Adatvédelmi tisztviselő jogviszonyának fennállása alatt és annak megszűnését követően is titokként megőrzi a tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomására jutott személyes adatot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet az Adatkezelő nem köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

Adtavédelmi tisztviselő neve:Burjánné Kozma Katalin
Adtavédelmi tisztviselő postai címe:2120 Dunakeszi, 7301/2.
Adtavédelmi tisztviselő elektronikus levélcíme:info@uvegterasz.hu

VIII. Záró rendelkezések

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő a Rendelet 13. cikkben foglalt információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést (Rendelt 15-22. és 34. cikk) díjmentesen biztosítja.

Abban az esetben, ha Adatkezelőnek, megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további – az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges – információk nyújtását kérheti.

Az Adatkezelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően tájékoztatja az érintetett, hogy a jelen tájékoztató IV.5. pontjában foglaltak szerinti adatokat webanalitikai, webstatisztikai célból továbbítja az Amerikai Egyesült Államokba, mint harmadik országba.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks), a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) és a Pinterest (https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy) is betart.

Az adatvédelmi pajzs akkor engedi meg a személyes adatok továbbítását az EU-ból egy amerikai vállalathoz, ha az amerikai vállalat a személyes adatok kezelése (például felhasználása, tárolása és továbbadása) során szigorú adatvédelmi szabályok és biztosítékok szerint jár el.

Az adatvédelmi pajzsot használni kívánó amerikai vállalatoknak az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumánál kell regisztrálniuk a rendszerbe. Az adatvédelmi pajzs szabályai szerint eljáró vállalatok kötelezettségeit az úgynevezett „adatvédelmi elvek” szabályozzák. A Kereskedelmi Minisztérium felel az adatvédelmi pajzs kezeléséért és irányításáért, valamint annak biztosításáért, hogy a vállalatok teljesítsék vállalt kötelezettségeiket. A tanúsításhoz a vállalatoknak az adatvédelmi elvekkel összhangban álló adatvédelmi szabályzattal kell rendelkezniük. Az adatvédelmi pajzsban lévő „tagságukat” évente meg kell újítaniuk.

Ennek elmulasztása esetén a későbbiekben nem fogadhatnak és nem használhatnak fel az EU-ból származó személyes adatokat ebben a keretrendszerben.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor az Adatkezelő tájékoztatást ad.

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatkezelő megváltoztathatja ezt a tájékoztatót. Ebben az esetben a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról Adatkezelő mindig megfelelő tájékoztatást nyújt. A jelen Adatkezelési Tájékoztató 2023. év november hó 01.napján lép hatályba.